top of page

הערכים שלנו 

«ואהבת לרעך כמוך» כי הוא כמוני וכמוך!

אנו רואים בכל אדם, אדם שלם. לכל אחד ישנם כישורים ייחודים לו ומחובתנו כחברה לסייע לו לפתחם על מנת לזכות בהגשמה עצמית. מתוך ההבנה כי המשפחה היא הסביבה החברתית בעלת ההשפעה והפוטנציאל השיקומי המשמעותי ביותר עבורו. ישנה חשיבות להעצים את המשפחה ,ללוות אותה ולתמוך בה.

לקהילה ולחברה יש מקום חשוב מאוד בחייו של האדם בכלל ושל הצעיר עם הצרכים המיוחדים בפרט. הקהילה היא הגורם החברתי-שיקומי המשמעותי ביותר עבור צעירים עם צרכים מיוחדים. אנו רואים באנשים וצעירים עם צרכים מיוחדים את המחנכים הטובים ביותר של החברה.
 
אנו מאמינים שלכל אדם, ובוודאי לאדם עם צרכים מיוחדים, יש זכות להתפתח ולהתקדם בכל תחומי החיים כולל בלימודים גבוהים. עלינו לחדול מדיבורים ומססמאות ולעבור למעשים.

אנו מאמינים שלכל אדם יש אישיות ייחודית והוא יחיד ומיוחד בעולם. יש צורך לכל אדם יש צורך ביחסים בין אישיים כמו שגם יש לו חוזקות, מגבלות, חוויות, רצונות, אהבות, תסכולים וחלומות שברצונו לממש ועלינו לסייע לממשם. אנו מאמינים כי מוטלת עלינו החובה והאחריות כחברה, לתמוך ולסייע בהיכרות של בעל הצרכים המיוחדים עם זכויותיו ובמימושן.

bottom of page